Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o.

           Zgłoś awarię: tel. 75 644 81 11

Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania, administrowania i obsługi technicznej wspólnot mieszkaniowych, oraz nieruchomości komercyjnych.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami 

 • nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy)
 • pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe (kredyty bankowe dla Wspólnot, dotacje).
 • negocjowanie korzystnych warunków umów z dostawcami mediów
 • wyszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów dla wspólnoty (pożytki z reklam, dzierżawy części wspólnych nieruchomości
 • zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej 
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców, weryfikowanie stanu prawnego nieruchomości wspólnej na podstawie danych zawartych w księgach wieczystych
 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej
  i samorządowej
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed osobami fizycznymi i prawnymi, m. in. pocztą, bankami
 • reprezentowanie wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami, przygotowanie pism, generowanie wezwań itp.
 • przechowywanie, zabezpieczanie, archiwizowanie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości w siedzibie firmy
 • informowanie na bieżąco właścicieli lokali o wszelkich istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących nieruchomości wspólnej, działalności zarządu wspólnoty w formie pisemnych ogłoszeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w jego obrębie (części wspólne nieruchomości)
 • negocjowanie, podpisywanie i renegocjowanie oraz kontrolowanie dotychczasowych umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty
  w szczególności w zakresie konserwacji budynku lub pogotowia technicznego oraz dokonywania przeglądów przewodów kominowych, przeglądów stanu technicznej sprawności nieruchomości oraz przeglądów instalacji  gazowej

 Obsługa Księgowa

 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej
 • obsługa rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
 • prowadzenie sprawozdawczości wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie postępowań windykacyjnych w stosunku do zalegających z opłatami właścicieli
 • sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji
 • rozliczenie kosztów funkcjonowania wspólnoty oraz mediów dostarczanych do lokali
 • bieżące informowanie członków wspólnoty o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów, stanie środków zgromadzonych na funduszu remontowym oraz kosztach planowanych remontów

 Obsługa Techniczna

 • bieżący nadzór nad użytkowaniem obiektów budowlanych na terenie nieruchomości wspólnej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
 • przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku
 • przeprowadzanie obowiązkowych okresowych kontroli nieruchomości (przeglądy roczne, pięcioletnie) wynikające z Prawa budowlanego
 • udostępnianie przedstawicielom jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie dokumentacji technicznej budynków, a także protokołów z kontroli obiektów budowlanych oraz ocen
  i ekspertyz dotyczących ich stanu technicznego
 • zbieranie i analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi lub inwestycyjnymi
 • organizacja i nadzorowanie robót remontowo - modernizacyjnych (nie obejmuje to nadzoru inwestorskiego), w tym nadzór nad terminowym wykonywaniem remontów bieżących zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali
 • organizowanie i nadzorowanie prac przy usuwaniu awarii i ich skutków w nieruchomości
 • bieżące informowanie wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych

 Ubezpieczenie budynku

 • przygotowanie różnych wariantów ubezpieczenia oraz zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych w celu wybrania najkorzystniejszej opcji dla wspólnoty