Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o.

           Zgłoś awarię: tel. 75 644 81 11

Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.tbsboleslawiec.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.tbsboleslawiec.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Część plików nie jest dostępna cyfrowo: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest asystent zarządu - pani Agnieszka Słota (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 75 644 81 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. W zgłoszeniu należy wskazać: 1/ adres strony internetowej, dla której treść jest niedostępna, 2/ imię i nazwisko zgłaszającego, 3/ dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), 4/ informacje o najdogodniejszym sposobie przekazania informacji (np. Powiększony druk, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 3, 59-700 Bolesławiec.

Do budynku prowadzi 1 wejście. Przed budynkiem znajdują się schodki. Pomieszczenia biurowe usytuowane są na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym. Nie ma zastosowanych rozwiązań architektonicznych, pozwalających osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich na swobodny dostęp. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy spółki są jednakże dostępni dla każdego niepełnosprawnego w celu udzielenia pomocy w załatwieniu spraw, po kontakcie telefonicznym. Obecnie spółka jest w trakcie realizacji inwestycji - adaptacji budynku na nową siedzibę Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o., która w pełni będzie dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie parkingów

Przy drodze dojazdowej do siedziby Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o. znajduje się parking publiczny bez miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U z 2017r., poz. 1824, z późn. zm.) daje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w podmiotach publicznych. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi, powinna zgłosić ten fakt w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o. Termin realizacji usługi uzależniony jest od dostępności tłumacza, nie powinien jednak przekroczyć 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o.

ul. B. Chrobrego 3, 59-700 Bolesławiec

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel: 75 644 81 11